Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

309607

Aktualności


Wnioski o świadczenia dla rodzin na okres 2018/2019

2018-06-20 Autor: Anna Szczęsna

poniżej adres strony MRPiPS na której znajdują się wnioski do pobrania

https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/


programy DOBRY START(300+) i ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

2018-06-07 Autor: Anna Szczęsna

Dobry Start (300+)

Uprzejmie informujemy, iż Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wprowadzono świadczenie dobry start w wysokości 300 zł.
Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, świadczenie przysługuje na dziecko, do ukończenia:
1. 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny;
2. 24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności..
Świadczenie nie przysługuje:
1. jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
2. na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” są przyjmowane od dnia
1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.
Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia dobry start, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie dobry start wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji.
Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.


Świadczenie wychowawcze (500+) okres 2018/2019

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2018/2019 są przyjmowane w Ośrodku od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


Fundacja „ReStart”

2018-05-30 Autor: Anna Szczęsna

Fundacja „ReStart” w okresie od VI-XI.18r. w ramach projektu "Scieżki
zmiany" współfinansowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego oferuje
BEZPŁATNE:
- konsultacje;
- spotkania z terapeutami;
- poradnictwo specjalistyczne
Oferta skierowana do mieszkańców województwa wielkopolskiego.
Szczegółowe informacje w załączniku

Dołączone pliki:


Prośba o krzesełko do karmienia

2018-04-17 Autor: Anna Szczęsna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zwraca się z prośbą o nieodpłatne przekazanie krzesełka do karmienia
tel. 61 8 148 020 wew.12


Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego, działającym w ramach Narodowego Programu Zdrowia

2018-03-06 Autor: Anna Szczęsna

Na naszej linii psychologowie Fundacji Itaka udzielają wsparcia w kryzysie i kierują do odpowiednich placówek mogących udzielić dalszej pomocy. W Centrum istnieje także możliwość konsultacji telefonicznej pod numerem 800 70 2222 lub mailowej z psychiatrą, pracownikiem socjalnym i prawnikiem. Linia telefoniczna jest bezpłatna.
Zachęcamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.liniawsparcia.pl

Marta Siemieniuk
Koordynator
CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO
szczegóły poniżej

Dołączone pliki:


Poszukujemy opiekunek/opiekunów osób starszych!

2018-02-26 Autor: Anna Szczęsna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie poszukuje chętne osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych.
(forma zatrudnienia: umowa zlecenie)
kontakt: 618148020 wew.22,18,17 lub 11

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  ZIMOWY WYJAZD DZIECI DO TLENIA

  2018-02-20 Autor: Anna Szczęsna

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie od kilku lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Nasze Szwederowo, organizatorem wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z tereny naszej gminy. W bieżącym roku 45 dzieci miało możliwość spędzenia 10 dni ferii zimowych na zimowisku w Tleniu, malowniczej miejscowości położonej w samym sercu Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Borach Tucholskich. Tleń usytuowany jest nad rzeka Wdą i pięknym jeziorem Żurskim. Bogaty w liczne, zachęcające do spacerów i wycieczek szlaki turystyczne oraz wzniesienia i podjazdy rodem z krajobrazu górskiego, jest wprost stworzony do śnieżnych zabaw i stanowi doskonałe miejsce do uprawiania sportów zimowych.
  Dzieci wypoczywające w okresie 10-19.02.2018r. korzystały z lodowiska, sprzętu sportowego (sanki, łyżwy), hali sportowej, wyjeżdżały na basen, uczestniczyły w wycieczkach. W czasie wolnym organizowano im ogniska z pieczeniem kiełbasek, naukę jazdy na łyżwach, dyskoteki i karaoke. Najważniejsze było jednak wspólne spędzenie wolnego czasu w okresie ferii zimowych.
  Wyjazd był udany, a dzieci wróciły do swoich domów zadowolone, pełne miłych wspomnień, o czym świadczyły uśmiechy na twarzach.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Psycholog dla osób w kryzysie, doświadczających przemocy

   2018-02-15 Autor: Anna Szczęsna

   Przypominamy, iż osoby znajdujące się w kryzysie, a w szczególności doświadczające przemocy w rodzinie mogą skorzystać z pomocy psychologa, który dyżuruje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie.
   Dyżur pełniony jest co drugą ŚRODĘ w godzinach 10-13
   Ustalenie terminu spotkania pod nr tel.
   618148020 wew.22 (Pani Teresa Kubalik)
   607 100 153

   lub osobiście u rejonowych pracowników socjalnych.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    Bezpłatna pomoc prawna w Gminie Dopiewo

    2018-02-15 Autor: Anna Szczęsna

    Przypominamy, iż w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.
    Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez działającego z ich upoważnienia aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad udzielają także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

    Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność.
    Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna

    Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

    młodzież do 26. roku życia - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
    osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
    osoby, które ukończyły 65 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
    osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, - po przedstawieniu ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
    kombatanci – po przedstawieniu zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
    weterani – po przedstawieniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
    osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną - po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności;
    kobiety w ciąży - po przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego ciążę.

    Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

    Oświadczenia, o których mowa, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

    Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna

    Pomoc prawna polega na:

    poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
    wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
    pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
    sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

    Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna

    Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

    prawa pracy,
    przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
    prawa cywilnego,
    spraw karnych,
    spraw administracyjnych,
    ubezpieczenia społecznego,
    spraw rodzinnych,
    prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
    związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dotyczy wyłącznie kobiet w ciąży)

    Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
    miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo
    I piętro, pokój nr 11
    tel 61 8 148 020 wew. 15 w godz.9:00-13:00


    Obsługa osób bezrobotnych w Gminie Dopiewo

    2018-02-15 Autor: Anna Szczęsna

    Informujemy, że obsługa bezrobotnych mieszkańców gminy przez Powiatowy Urząd Pracy odbywać się będzie w następujących terminach:
    8.03.2018r.,15.05.2018r., 10.07.2018r.,13.09.2018r., 13.11.2018r.
    miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo (I.piętro)

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana     Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

     przejdź do góry...

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie. ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo, tel. (61) 814-80-20

     Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji