Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

Zapraszamy do kontaktu z Fundacją " Znajdź Pomoc"

2017-05-11 Autor: Anna Szczęsna

Głównym celem Fundacja „Znajdź Pomoc" jest prowadzenie Ogólnopolskiego
Portalu Wsparcia „ZnajdźPomoc.pl". Portal ten ma służyć wszystkim osobom
(chorym, niepełnosprawnym, znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej)
i pozwolić na szybkie znalezienie pomocy w konkretnym obszarze.
Fundacja „Znajdź Pomoc”
Ul. Woziwody 8
02-908 Warszawa
telefon: 22 2992928


PROŚBA O FOTELIK SAMOCHODOWY

2017-04-11 Autor: Anna Szczęsna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zwraca się do Państwa z prośbą o nieodpłatne przekazanie fotelika samochodowego (waga dziecka-ok.20 kg)
Prosimy o kontakt pod nr tel. 61 8 148 020 wew.18.
Z góry dziękujemy za Państwa nieocenioną pomoc.


Prośba o lodówkę i kuchenkę gazową

2017-03-23 Autor: Anna Szczęsna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie prosi o nieodpłatne przekazanie lodówki i kuchenki gazowej)
Informacje pod nr tel: 61 8 148 020 (kontakt: asystent rodziny -Pani Aneta Dowhan)
Z góry dziękujemy za Państwa nieocenioną pomoc.


Poszukujemy opiekunek/opiekunów osób starszych!

2017-03-02 Autor: Anna Szczęsna

Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje osób chcących świadczyć usługi opiekuńcze nad osobami starszymi.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel.61 8148 020 wew. 18


Potrzebny wózek!!!!

2017-02-17 Autor: Anna Szczęsna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zwraca się do Państwa z prośbą o nieodpłatne przekazanie wózka dziecięcego ("głębokiego").
Prosimy o kontakt pod nr tel. 61 8 148 020 wew.18.
Z góry dziękujemy za Państwa nieocenioną pomoc.


Nieodpłatna pomoc prawna

2017-01-05 Autor: Anna Szczęsna

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez działającego z ich upoważnienia aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad udzielają także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

młodzież do 26. roku życia - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
osoby, które ukończyły 65 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, - po przedstawieniu ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
kombatanci – po przedstawieniu zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
weterani – po przedstawieniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną - po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności;
kobiety w ciąży - po przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego ciążę.

Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

Oświadczenia, o których mowa, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna

Pomoc prawna polega na:

poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

prawa pracy,
przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
prawa cywilnego,
spraw karnych,
spraw administracyjnych,
ubezpieczenia społecznego,
spraw rodzinnych,
prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dotyczy wyłącznie kobiet w ciąży)

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęci

Dołączone pliki:


DYŻUR POSŁA BARTŁOMIEJA WRÓBLEWSKIEGO W DOPIEWIE

2016-10-21 Autor: Anna Szczęsna

Poseł Bartłomiej Wróblewski rozpoczyna dyżury poselskie w Dopiewie.Odbywać się one będą w godz.19.00-20.00 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca.
Terminy spotkań: 21.11.2016r., 19.12.2016r., 16.01.2017r., 20.02.2017r.
Miejsce spotkań: Budynek OPS-Biblioteki w Dopiewie, ul. Konarzewska 12.
PIERWSZE SPOTKANIE Z POSŁEM ODBĘDZIE SIĘ JUŻ W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK, TJ.24.10.2016R. O GODZ. 19.00- WSTĘP JEST BEZPŁATNY, BEZ ZAPISÓW.

Przed każdym dyżurem będzie można bezpłatnie porozmawiać z prawnikiem (godz.17:30-19.00). Zapisy pod numerem telefonu: 537 536 194 (Monika Andrzejaszek).
Na dyżury można przychodzić w każdej sprawie.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!


Prosba o fotel rozkładany i małe biurko!!!!!

2016-09-07 Autor: Anna Szczęsna

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE DLA NASZYCH PODOPIECZNYCH rozkładanego fotela do spania i biurka .Informacji udzielamy pod numerem telefonu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie
61 8148 020 wew. 18


Psychoedukacja dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie

2016-08-09 Autor: Anna Szczęsna

Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc” serdecznie zaprasza na zajęcia z psychoedukacji dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie w ramach realizacji zadania publicznego
pt. Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski

pn. „Patrząc w przyszłość” - psychoedukacja dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie.

czytaj całość publikacji "Psychoedukacja dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie"

Dołączone pliki:


Zapraszamy do udziału w warsztatach szkoleniowych „Senior-asystent seniora z niepełnosprawnością”.

2016-07-29 Autor: Anna Szczęsna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie w partnerstwie z Fundacją Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA organizuje bezpłatne warsztaty mające na celu nabycie umiejętności opieki nad osobą starszą lub niepełnosprawną.
Szkolenie (część teoretyczna –8 godzin i praktyczna-8 godzin) odbędzie się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a w dniach: 16,19,20 i 21 września 2016r. (4 godz. dziennie)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dopiewie pod nr tel. 61 8 148 020 wew. 17 (p. Teresa Kubalik)
Decyduje kolejność zgłoszeń


Świadczenie wychowawcze 500+ PODSUMOWANIE

2016-07-06 Autor: Anna Szczęsna

Z dniem 1.07.2016r. upłynął okres spłaty świadczenia wychowawczego 500+ ( z wyrównaniem za kwiecień, maj i czerwiec br.). W związku z tym przedstawiamy raport za ten okres :

czytaj całość publikacji "Świadczenie wychowawcze 500+ PODSUMOWANIE "


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH KURSACH

2016-06-14 Autor: Anna Szczęsna

Centrum Aktywności Zawodowej PROFESJA zaprasza do udziału w bezpłatnych kursach - szczegóły w załącznikach

Dołączone pliki:


Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie

2016-05-30 Autor: Anna Szczęsna

treść w załączonym dokumencie

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Rodzina 500+ - kompendium wiedzy

  2016-04-14 Autor: Anna Szczęsna

  Przypominamy, że wyczerpujące i na bieżąco aktualizowane informacje na temat Programu „Rodzina 500+”, w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, znajdują się na stronach internetowych pod adresami:

  http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/ - strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

  https://obywatel.gov.pl/dzieci/500-zl-na-dziecko-program-rodzina-500\ - przewodnik po Programie „Rodzina 500+” w serwisie Obywatel.gov.pl.


  instrukcja wypełniania wniosku rodzina 500 +

  2016-04-06 Autor: Anna Szczęsna

  Informacja ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Zdarza się, że podczas wypełniania wniosku o świadczenie wychowawcze rodzice lub opiekunowie popełniają błędy lub nie wypełniają wszystkich pól.

  Jakie błędy pojawiają się najczęściej?

  Najczęstsze z nich to m.in. brak wskazania pierwszego dziecka w składzie rodziny, w przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, brak wskazania współmałżonka w składzie rodziny, brak numeru PESEL członków rodziny, adres zamieszkania wnioskodawcy nie zgadza się z adresem organu właściwego, czy niekompletne dane teleadresowe wnioskodawcy.  Jeśli w naszym wniosku popełniliśmy błąd, to możemy wysłać go raz jeszcze z poprawnymi danymi.

  Poniżej prezentujemy informator, w którym krok po kroku wyjaśniamy, jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku o „Rodzina 500 plus”.

  Dołączone pliki:


  Rodzina 500+ w pigułce

  2016-03-31 Autor: Anna Szczęsna

  Program „Rodzina 500 plus” w pigułce
  1. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
  2. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
  3. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
  4. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
  5. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
  6. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
  7. 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu dostaną także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
  8. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych.
  9. Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to będzie zrobić przez internet, za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz poprzez bankowość elektroniczną.
  10. Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.
  11. W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:
  • oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób,
  • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
  • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
  • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
  • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.
  12. Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.
  13. Samorząd sam będzie weryfikować czy dane są prawdziwe.
  14. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz. Jeśli wniosek złożymy do 1 lipca 2016 r., dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia.
  15. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
  16. Na początku samorząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.
  17. W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 r. kiedy program wchodzi w życie.
  18. W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy - od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
  19. Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.
  20. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów


  Jak złożyć wniosek o "Rodzina 500 plus" on-line?

  2016-03-22 Autor: Anna Szczęsna

  Wniosek on-line o ‪#‎Rodzina500plus‬ będzie można złożyć na cztery sposoby. Sprawdź!

  http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/


  Jak otrzymać świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus

  2016-03-17 Autor: Anna Szczęsna

  logo


  zachęcamy Państwa do obejrzenia animowanego przewodnika Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (You Tube):

  Film dostępny na stronie www.youtube.com/watch?v=Gz4aGY_xo84


  Infolinia Programu Rodzina 500+ w Wielkopolsce: 61 854 11 77


  WNIOSEK - Rodzina 500+

  2016-03-10 Autor: Anna Szczęsna

  Uprzejmie informujemy, iż wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać od 1 kwietnia 2016 r.

  czytaj całość publikacji "WNIOSEK - Rodzina 500+"

  Dołączone pliki:


  Dokumenty wymagane w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko (dot. sytuacji dochodowej)

  2016-03-10 Autor: Anna Szczęsna

  Dokumenty do pobrania poniżej

  Dołączone pliki:

  1. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu (plik ODT, 33KB)
  2. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu (plik PDF, 221KB)
  3. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalen (plik ODT, 19KB)
  4. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalen (plik PDF, 197KB)
  5. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowaw (plik ODT, 19KB)
  6. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowaw (plik PDF, 193KB)

  Program Rodzina 500+(informatory+WZORY wniosku)

  2016-02-25 Autor: Anna Szczęsna

  W celu ułatwienia dostępu do założeń programu Rodzina 500+ wszystkim zainteresowanym, zamieszczamy 2 informatory oraz WZORY wniosku

  Dołączone pliki:


  PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GMINIE DOPIEWO

  2016-01-21 Autor: Anna Szczęsna

  Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Poznański realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

  Mieszkańcy powiatu poznańskiego z dniem 1 stycznia 2016 roku mają dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnych prawników wyznaczonych przez samorządy prawnicze. Założeniem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej jest umożliwienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej do bezpłatnego dostępu do pomocy prawnej.

  W związku z art. 9 ust. 2 i 3 powyższej ustawy Starosta Poznański ustalił 14 punktów pomocy prawnej usytuowanych w lokalach gminnych, wyznaczonych przez Wójtów i Burmistrzów na podstawie zawartych porozumień, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna osobom uprawnionym, określonych w/w ustawą, przez 5 dni w tygodniu co najmniej 4 godziny dziennie zgodnie z określonym harmonogramem.

  Na terenie Gminy Dopiewo punk nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany jest w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, przy ul. Konarzewskiej 12. W styczniu adwokaci będą udzielali pomocy prawnej podczas dyżurów od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 15.0O, natomiast od 01 lutego dyżur odbywać się będzie w godzinach od 9.00 do 13.00.

  Podstawowe zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

  Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez działającego z ich upoważnienia aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad udzielają także doradcy podatkowi - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność.

  Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna

  Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

  młodzież do 26. roku życia - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej - po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
  osoby, które ukończyły 65 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, - po przedstawieniu ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
  kombatanci - po przedstawieniu zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
  weterani - po przedstawieniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
  osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną - pozłożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności.

  Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-7, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

  Oświadczenia, o których mowa, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

  Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna

  Pomoc prawna polega na:

  poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
  wskazaniu osobie uprawnionejsposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
  pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

  Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna

  Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

  prawa pracy,
  przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  prawa cywilnego,
  spraw karnych,
  spraw administracyjnych,
  ubezpieczenia społecznego,
  spraw rodzinnych,
  prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.


  miejsce- Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, pokój nr 6
  tel. 61 8 148 020 wew. 15

  Dołączone pliki:


  Bezpłatne porady prawne od 04.01.2016r.

  2015-12-14 Autor: Anna Szczęsna

  Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016r.wchodzi w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r.o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U z 2015roku poz.1255).

  czytaj całość publikacji "Bezpłatne porady prawne od 04.01.2016r."


  dyżur psychologa

  2015-10-01 Autor: Anna Szczęsna

  w każdy poniedziałek w godz. 15:00- 17:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie dyżur pełni psycholog - mgr Sylwia Sawicka- Zduniak

  czytaj całość publikacji "dyżur psychologa "


  SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

  2015-09-15 Autor: Anna Szczęsna

  Masz problem ze znalezieniem pracy? Weź udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.
  Zapraszamy do zapoznania się z ofertami znajdującymi się na stronach:

  czytaj całość publikacji "SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH "


  Prośba o lodówkę

  2015-08-18 Autor: Anna Szczęsna

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zwraca się z prośbą o nieodpłatne przekazanie lodówki
  tel. 61 8 148 020 wew.15


  Oferta pracy

  2015-07-27 Autor: Anna Szczęsna

  LeasingTeam Sp. z o.o. to jeden z liderów rynku agencji zatrudnienia, outsourcingu i doradztwa HR. Nasz numer wpisu w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia to 636. Więcej informacji o nas znajdziesz na www.leasingteam.pl  Obecnie dla naszego Klienta poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

  pracownik produkcyjny  Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:

  -odbieranie z maszyny wyrobów gotowych,

  -odpowiednia segregacja i montaż produktów gotowych,

  -kontrola jakości wytwarzanego produktu,

  -właściwe wypełnianie dokumentacji produkcyjnej.

  Oczekiwania wobec Kandydata:

  -zdolności manualne,

  -doświadczenie na stanowisku produkcyjnym,

  -dyspozycyjność i motywacja do pracy.

  Nasz Klient oferuje:

  -zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

  -pracę w systemie trzyzmianowym,

  -częściowy zwrot kosztów za dojazd do pracy,

  -pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

  Miejsce pracy: Dąbrowa koła Dopiewa

  Dołączone pliki:


  Prośba o kuchenkę gazową

  2015-06-10 Autor: Anna Szczęsna

  Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o nieodpłatne przekazanie kuchenki gazowej 4-palnikowej dla potrzebującej rodziny.
  Informacji udzielamy pod numerem telefonu: 693 290 242


  Praca w Skórzewie!

  2015-05-26 Autor: Anna Szczęsna

  Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje chętną osobę do świadczenia usług opiekuńczych dla Pani chorej na SM w Skórzewie.
  Informacji udzielamy pod numerem telefonu 61 8148 020 wew.17


  Rowery

  2015-04-13 Autor: Anna Szczęsna

  Rowery

  Dla klientów naszego ośrodka poszukujemy:

  rowerów dziecięcych
  roweru dla osoby dorosłej

  Informacji udzielamy pod numerem telefonu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie
  61 8148 020


  Pilnie poszukujemy

  2014-09-16 Autor: Anna Szczęsna

  Dla podopiecznych naszego ośrodka poszukujemy:

  - Łóżka piętrowego
  - mebli do pokoju dziecięcego

  Prosimy o kontakt pod numerami telefonów ośrodka lub adres mailowy ops@dopiewo.pl


  PILNIE: mieszkanie lub 2 pokoje z kuchnią do wynajęcia.

  2013-11-04 Autor: Anna Szczęsna

  3-osobowa rodzina poszukuje mieszkania do wynajęcia lub dwóch pokoi z kuchnią na terenie Gminy Dopiewo.
  tel. kontaktowy: 515 132 119


  Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie.

  2013-09-02 Autor: Anna Szczęsna

  Pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące projektu systemowego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt."Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie".

  Dołączone pliki:


  STATUT Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie

  2013-08-08 Autor: Patrycja Ratajczak-Owsianna

  Rada Gminy Dopiewo nadała Uchwałą nr XLIX/349/13 dnia 29 lipca 2013r. nowy statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dopiewie.
  Działanie to było podyktowane m.in.:
  1) usprawnieniem funkcjonowania systemu pomocy w gminie, po zmianach zadań gminy wynikających m.in. z wejścia w życie nowej ustawy o finansach publicznych, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o systemie oświaty.
  2) zwiększeniem zadań własnych i ukierunkowaniem działań ośrodka pomocy społecznej na rzecz zwiększenia aktywności w lokalnym środowisku osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej.
  3) Ośrodek Pomocy Społecznej winien być przygotowany (poprzez zmiany organizacyjne) na podniesienie jakości usług, przy niezmienionych kosztach tych usług. A zatem stało się konieczne opracowanie nowego statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, w którym zawarto wszystkie nowe zadania, na podstawie którego zostaną również dostosowane struktury organizacyjne do nowych zadań.
  4) dostosowaniem zadań i funkcjonowania Ośrodka w celu umożliwienia pozyskiwania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dołączone pliki:


  Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015 w Gminie Dopiewo

  2013-08-06 Autor: Patrycja Ratajczak-Owsianna

  Zgodnie z art.176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3 – letniego gminnego programu wspierania rodziny.

  Dołączone pliki:


  Kolonie współorganizowane przez OPS w Dopiewie

  2013-07-18 Autor: Anna Szczęsna

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie w 2013r. jest współorganizatorem kolonii letnich dla 72 dzieci z terenu gminy Dopiewo w następujących miejscowościach:

  1. Chłapowo w okresie od 29.06-08.07.2013r. – OPS opłacił koszt pobytu 50 dzieci;
  2. Chłapowo w okresie od 08.07.-17.07.2013r. - OPS opłacił koszt pobytu 12 dzieci, a pobyt 3 dzieci opłacili rodzice;
  3. Międzywodzie w okresie od 30.06.-14.07.2013r. - OPS opłacił koszt pobytu 2 dzieci na obozie harcerskim;
  4. Biały Dunajec w okresie od 30.07-12.08.2013r. – Kuratorium Oświaty opłaciło koszt pobytu 1 dziecka;
  5. Poznań w okresie od 29.07-11.08.2013r. – Zarząd Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Zwycięstwo” opłaciło koszt pobytu 4 dzieci.

  Wakacyjny pobyt dzieci to możliwość do odbycia podróży pełnej przygód, a interesujący pogram zajęć oraz zagospodarowywanie czasu wolnego był powodem do wielu atrakcji.
  Dzieci, które ukończyły już pobyt na koloniach powróciły do swoich do domów zdrowe, wypoczęte oraz zadowolone.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   Dyżur psychologa w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie

   2013-07-16 Autor: Anna Szczęsna

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zawarł porozumienie z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, ul. Poznańska 91 (tel. 61 8151 842, 61 8151 882), którego celem jest zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób znajdujących się w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie.
   Zgodnie z porozumieniem wydelegowany pracownik OIK – psycholog - świadczy specjalistyczne wsparcie osobom tego wymagającym dwa razy w miesiącu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12.
   Psycholog dyżuruje w godzinach pracy OPS co druga środę miesiąca po uprzednim ustaleniu terminu i godziny spotkania.
   Wszelkie informacje oraz ustalenie terminu spotkania pod nr tel. 61 8148 020 lub 607 100 153 lub osobiście u rejonowych pracowników socjalnych.


   "Szansa na przyszłość"-2013r.

   2013-03-26 Autor: Anna Szczęsna

   link do strony www.efs.gov.pl

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie kontynuuje kompleksowe działania w ramach projektu systemowego „Szansa na przyszłość” od 2008r. w ramach Priorytetu VII Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”.

   czytaj całość publikacji ""Szansa na przyszłość"-2013r."


   Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

   2012-09-05 Autor: Patrycja Ratajczak

   Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

   Dołączone pliki:


   Stypendia i zasiłki szkolne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie

   2012-08-02 Autor: Patrycja Ratajczak

   Od 1.09.2012r. jednostką odpowiedzialną za prowadzenie postępowań oraz przyznawanie decyzji dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych będzie Ośrodek Pomoc Społecznej w Dopiewie, a nie jak dotychczas Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Gminy w Dpiewie.

   Dołączone pliki:


   Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2011 z podziałem na zadania

   2012-07-10 Autor: Patrycja Ratajczak

   Jednym z kluczowych zadań gminy jest kreowanie polityki społecznej rozumianej jako działanie zmierzające do poprawy warunków życia ludzi i coraz pełniejszego zaspokojenia ich potrzeb.
   Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

   Dołączone pliki:   wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

   przejdź do góry...

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie. ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo, tel. (61) 814-80-20

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji