Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

374640

Aktualności


wsteczWstecz

klauzula informacyjna -RODO

2019-05-23 Autor: Anna Szczęsna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO niniejszym informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, 62-070 Dopiewo, ul. Konarzewska 12, NIP: 7772278911 (dalej: Administrator).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Administratora jest możliwy za pomocą adresu e-mail: ops.iod@dopiewo.pl.
3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Administratora ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 powyżej. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
5. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) ograniczenia przetwarzania:
i. jeśli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych,
ii. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu tych danych,
iii. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
iv. gdy wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawą takiego sprzeciwu,
d) usunięcia danych, gdy:
i. dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
ii. po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
iii. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
8. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
10. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
11. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w systemie, w którym zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie. ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo, tel. (61) 814-80-20

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji